Съдебен район и компетентности

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Белоградчик Боровица, Чифлик, Праужда, Пролазница, Крачимир, Стакевци, Дъбравка, Граничак, Салаш, Вещица, Струин дол, Ошане, Раяновци, Рабиша, Върба, Сливовник, Гранитово, Белоградчик
Ружинци Гюргич, Черно поле, Плешивец, Ружинци, Дражинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, Роглец
Димово гр, Димово, г. Орешец, с. Орешец, Лагошевци, Извор, Шипот, Костичовци, Дълго поле, Бела, Остокапци, Кладоруб, Скомля, Воднянци, Карбинци, Медовница, Върбовчец, Яньовец
Чупрене Горни Лом, Средогрив, Долни Лом, Репляна, Протопопинци, Търговище, Върбово, Чупрене