Контакти

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Адрес

3900, гр. Белоградчик
община Белоградчик
област Видин
ул. "Княз Борис І" № 45

e-mail

rsbelog@abv.bg

 


тел./факс
0936/5-41-68

Гражданско деловодство
Наказателно деловодство
Съдебни секретари

тел.
0936/5-39-73

Съдебен деловодител СИС
Бюро съдимост
Призовкар

тел./факс
0936/5-42-14

Административен секретар
Главен счетоводител

тел.
0936/5-43-82

Административен ръководител  -председател – Антон Антов

тел.
0936/5-42-06

 

Районен съдия – Анна Кайтазка

тел.
0936/5-34-55

Районен съдия – Божидарка Йосифова

тел.
0936/5-54-78

Държавен съдебен изпълнител – Ахмадула Амири

тел.
0936/5-41-70

Съдия по вписванията – Полина Сиракова
Служба вписвания

тел.
0936/5-31-40

Районна прокуратура – Деловодство

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието.
За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

За повече информация: https://cs.mjs.bg/

ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.
Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.
Заявлението се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.
https://cs.mjs.bg/bg/InternalAccess