Конкурси

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Конкурсите се обявяват със заповед на административния ръководител, съобразно ПРАВИЛНИКА за администрацията в съдилищата, издаден от ВСС, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г. и Кодекса на труда.